Van Moeder-tijd naar Vader-tijd naar NU

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 11:38

In dit artikel wil ik iets vertellen over de afgelopen pakweg 12.000 jaar, omdat ik denk dat het belangrijk is om te beseffen waar we als mensheid vandaan komen en waar we naar onderweg zijn. Als we het grotere geheel zien, kunnen we de chaotische tijd waarin we nu zitten beter begrijpen. Daarom zullen we in vogelvlucht door de geschiedenis heengaan.

We beginnen met de tijd waarin het vrouwelijke centraal stond, een tijd waarin man en vrouw even belangrijk waren en het Leven in al zijn vormen geëerd en gerespecteerd werd. Het woord oorlog bestond nog niet, dat is iets van later.

Vervolgens gaan we het hebben over hoe er langzaamaan een einde kwam aan deze Moeder-tijd en we in de Vader-tijd belanden. Het begint met invasies door volkeren die niet genoeg meer te eten hebben in hun thuisland, zij gaan gebieden innemen waar nog wel voldoende voedsel is.

Vanaf de 8e eeuw voor Christus zijn het de Romeinen die grote gebieden gaan veroveren en wanneer het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw valt, nemen de kerkvaders als het ware die expansiedrift over. Ze gebruiken het nu om het christelijk geloof te verspreiden en willen dat zoveel mogelijk mensen zich -vrijwillig of onvrijwillig- gaan bekeren tot het christendom.

Het individu komt in deze patriarchale tijden (een patriarchaat is een maatschappijvorm waarin mannen de dominante rol hebben) steeds meer op de voorgrond te staan en dat gaat regelmatig ten koste van het Leven of de Natuur dat in de Moeder-tijd nog heilig was.

We eindigen bij de huidige tijd, waarin er een einde lijkt te komen aan het patriarchaat en vrouwelijke waarden weer steeds meer een plek krijgen in ons bewustzijn. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, want machthebbers die er zitten voor eigen gewin, zullen hun positie niet zo snel opgeven. We gaan daarbij ook nog even kijken naar Pluto die op dit moment in het teken Steenbok loopt, omdat de langzaam lopende Pluto de planeet is die de ‘kleur’ en het ‘gevoel’ ofwel het tijdbeeld bepaalt van de periode waarin we tot het jaar 2025 zitten...

 

Moeder-tijd

Ongeveer 10.000 jaar voor Christus begonnen de ijskappen door klimaatverandering te smelten. Het leven veranderde, het werd warmer en er kwam andere vegetatie. Langzaamaan begonnen mensen steeds meer op één plek te blijven, want op die plek bood de natuur genoeg om in leven te kunnen blijven. De jager- en verzamellaarscultuur begon vanaf deze tijd plaats te maken voor landbouwculturen.

Göbekli Tepe, in Zuid-Turkije is zo’n plek waar een vroege landbouwcultuur zich ongeveer 10.000 voor Christus kon gaan ontwikkelen. De mensen die hier leefden ontdekten in de bergen, ongeveer 30 kilometer van deze plek, een tarwesoort die zij konden gaan verbouwen. De oorsprong van onze moderne tarwe schijnt zelfs af te stammen van de tarwe die destijds uit dit berggebied kwam.

Op de foto rechtsonder zie je een gedeelte van dit complex uit de Nieuwe Steentijd. Sinds 1994 zijn ze hier bezig met opgravingen en tot nu toe is er nog maar een klein gedeelte blootgelegd.

Göbekli Tepe

In die vroege landbouwperiode zie je dat mannen op zich nog wel blijven jagen, maar dat vrouwen zich meer en meer bezig gaan houden met het verbouwen van voedsel. Naarmate dit belangrijker wordt, wordt men afhankelijker van de seizoen- en klimaatinvloeden die in dat gebied gelden en er gaat steeds meer geleefd worden in overeenstemming met deze invloeden. De cyclus van de Zon wordt bijvoorbeeld in de gaten gehouden om te bepalen in welk seizoen je zit en de cyclus van de Maan is belangrijk zodat je weet wanneer je het beste in dat seizoen iets kunt zaaien of oogsten.

In het Oude Egypte bijvoorbeeld hielden ze daarbij ook de vaste sterren in de gaten. Wanneer zij Sirius net voor de Zon weer zagen opkomen, zo rond 22 juli, dan was het feest, want dan wisten ze dat de Nijl weer zou gaan overstromen en het vruchtbare slib weer zou worden afgezet en er dus de komende tijd genoeg te eten zou zijn. 

Mensen hebben heel lang meegegeven met allerlei cycli, het bewustzijn was daarom gericht op dit cyclische gebeuren. Zo zag men vroeger ook dat dieren en mensen onderhevig waren aan deze cycli; dieren en mensen werden geboren, groeiden op, werden volwassen, werden ouder en gingen dood en vervolgens werden er weer nieuwe dieren en baby’s geboren. Het Leven vernieuwde zich. Niet precies dezelfde mens of dier werd geboren, want elk Leven is uniek, maar het Leven an sich ging door, er startte gewoon weer een nieuwe cyclus.

Cyclus van winter-lente-zomer-herfst

 

In die Moeder-tijd werden vrouwen als de belichaming van deze kracht van de Natuur gezien. Vrouwen zijn in staat om het Leven te schenken en om dit Leven in stand te houden door borstvoeding te geven. Er was ook de behoefte om de kracht van de Natuur zichtbaar te maken en dat deden zij door beelden te maken van zwangere buiken, grote borsten en dikke billen. Het ging hen daarbij niet om een individuele vrouw, maar om die karakteristieke kenmerken die te maken hebben met het doorgeven en het in stand houden van het Leven.

 

Grote Moeder

Zij probeerden als het ware de Grote Moeder te verbeelden, zij die het Leven geeft, ervoor zorgt en uiteindelijk ook weer tot zich zal nemen.

De maker van of kijker naar zo’n beeldje, kan zich verbinden met dat waar het beeld voor staat, hij maakt contact met de onderliggende symbolische betekenis. Met andere woorden: Het beeld is buiten je, je ziet het met je ogen, maar de betekenis van dat beeld of de gevoelens die het in je oproept, voel je vanbinnen. Zo kan bijvoorbeeld een beeld van een zwangere buik overvloed in jezelf oproepen, je kunt dan gevoelens van dankbaarheid ervaren wanneer je zelf genoeg te eten en te drinken hebt. Je wil die overvloed zo houden en daarom verbind je je regelmatig met dit beeld en daardoor met dit gevoel.

Het kan ook zijn dat er op een bepaald moment schaarste is en dat je gevoelens van overvloed wil oproepen, zodat je in die staat van overvloed ‘bent’ en omdat je je vanbinnen zo voelt, verwacht je dat het vanbuiten naar je toekomt (zo binnen, zo buiten).

Voor beide toepassingen zou zo’n beeldje van de Grote Moeder gebruikt kunnen zijn en een andere reden zou natuurlijk kunnen zijn om zwangerschap bij jezelf of bij de vrouwen in de groep ‘aan te roepen’.

Moedergodin gevonden in Çatalhöyük, Turkije 5750BC

Venus van Pazardzhik

gevonden in Bulgarije

            5000BC

Moeder en Kind gevonden in Servië 5000BC

In deze landbouwsamenlevingen stond het vrouwelijke en daarmee vrouwelijke waarden, centraal. Vrouwelijke waarden kun je ook yin-waarden noemen.   

Een yin-samenleving is een egalitaire samenleving waar iedereen zijn plek heeft en ook wanneer je niet helemaal perfect gevormd bent, hoor je erbij, want je bent er niet voor niets, het Leven heeft je gewild. De Natuur is in deze samenlevingen belangrijk, want zij geeft je wat je nodig hebt en je neemt van haar ook niet meer dan nodig is. Je leeft in harmonie met die Natuur en met de mensen om je heen. Iedereen doet mee en iedereen helpt mee zodat het goed gaat met de groep en de groep kan overleven. De groep gaat dus boven het individu.

Deze mensen leven met een cyclisch bewustzijn en deze eeuwigdurende en onveranderde cycli bieden hen veiligheid en zekerheid. Maar langzaamaan komt er een verandering in het bewustzijn...

Yin-Yang symbool

 

Vader-tijd

Ongeveer 4500 voor Christus is er een volk dat de Kurgans (Indo-Europeanen) wordt genoemd. Zij zijn herders en hebben het paard gedomesticeerd. Zij komen uit het oosten en moeten daar door klimaatverandering wegtrekken, want er is voor hen niet genoeg voedsel meer. Door de barre omstandigheden waar zij uitkomen, hebben zij een heel andere religie, samenleving en persoonlijkheidsstructuur dan de samenlevingen die genoeg te eten hebben en waar de leefomstandigheden gunstiger zijn.

Deze Kurgans gaan gebieden veroveren en innemen waar volkeren leven die het beter hebben. De vredelievende samenlevingen die zij overvallen, bieden geen weerstand. Ze hebben ook geen muren of verdedigingswerken, want dat je zomaar een mens zou kunnen overheersen of Leven tot je kan nemen, komt niet in hun bewustzijn op.

Maar dat is wel wat er gebeurde; hele samenlevingen worden uit de weg geruimd en vrouwen worden ‘oorlogsbuit’. Zij komen in het bezit van de overwinnaars en moeten zich gaan voegen naar de cultuur van hun overheersers.  

Die invasies van deze herdersculturen kwamen in golven. Volgens de archeologe Marija Gimbutas vond dat plaats van ongeveer 4500 voor Christus tot ongeveer 2800 voor Christus. Gebieden worden dus op verschillende tijden gekoloniseerd en de overheersers komen uiteindelijk ook in Europa aan. In Europa had zich langs de Donau een hoogstaande cultuur ontwikkeld en tussen 5000-3500 voor Christus was deze ‘Donaucultuur’ (Engels: Danube culture) op haar hoogtepunt. Het was een egalitaire samenleving die landbouw bedreef. Marija Gimbutas heeft dit gebied Oud Europa genoemd en heeft hier veel onderzoek en opgravingen gedaan. Zij zegt dat je in de lagen diep in de grond kunt terugzien wanneer een samenleving vredig was en wanneer die veroveringen plaats gaan vinden.

Eilanden kunnen langer hun Moederreligies -dus het alomtegenwoordige gevoel dat het Leven heilig is en dat er een éénheid is in al het leven- aanhouden. Kreta bijvoorbeeld kon nog tot ongeveer 1500 voor Christus redelijk haar eigen gang gaan, maar dan wordt ook zij onder de voet gelopen en gaat de Moeder plaatsmaken voor de Vader.

Wat de Vader-tijd typeert is dat er een hiërarchie is, er is een leider en anderen moeten aan deze leider gehoorzamen, er zijn dus machtsverhoudingen. Ook is niet alles meer één, maar er gaat onderscheid gemaakt worden en daardoor gaan er tegenstellingen ontstaan; iets is goed of slecht of donker of licht of sterk of zwak e.d.

Wanneer vrouwelijke (yin) en mannelijke (yang) waarden niet in balans zijn en een volk teveel overhelt naar de yang-kant dan bestaat het risico dat zij iets tot zich gaan ‘nemen’ wanneer zij het willen ‘hèbben’ (= yang, maar dan negatief). Zonder wroeging kunnen er dan hele gebieden ingenomen worden en de leider valt dan meestal ook nog de nodige eer en status te beurt en wordt door zijn onderdanen een grote leider genoemd.

De tijd tikt verder en we komen vanaf de 8e eeuw voor Christus uit bij de Romeinen die ook graag hun gebieden, goedschiks dan wel kwaadschiks, willen uitbreiden. Het maakt voor hen niet uit wie er in dat gebied wonen en hoe deze mensen onder de invasies te lijden hebben, ze nemen het gebied gewoon in. Het West-Romeinse Rijk valt uiteindelijk in de 5e eeuw na Christus, maar het patriarchaat is daarmee nog niet ten einde.

Het christendom heeft een aanvang genomen en na verloop van tijd wordt dit geloof steeds dogmatischer. Kon je eerst nog op je eigen manier het goddelijke principe in jezelf vormgeven, steeds meer wordt dit aan banden gelegd en gaat de kerk je vertellen wat je wel en niet mag geloven en wat je wel en niet mag doen.

Ook de pausen hebben expansiedrift; ze vinden dat zoveel mogelijk mensen zich moeten bekeren tot het christelijk geloof en uit de geschiedenis weten we dat dat meestal met de nodige drang en dwang gepaard ging, met de inquisitie als één van de verschrikkelijke dieptepunten.

Ondertussen verrijkt de kerk zich met al het geld van de goedgelovige mensen die door middel van het kopen van aflaten hun plekje in de hemel veilig proberen te stellen. Pracht en praal in Rome en ondertussen heeft de normale mens meestal een armoedig bestaan.

Vrouwen hebben het ook in deze tijd erg moeilijk, ze worden gezien als tweederangsburgers. Het is volgens de kerkvaders op zich wel handig dat er vrouwen zijn, want zij kunnen kinderen voortbrengen, maar als ze daarbij pijn lijden of sterven in het kraambed, ach dat is dan jammer. Lees het boek van Jacob Slavenburg maar eens; “En de man zal heersen...”

Verschrikkelijk hoe er eeuwenlang door de kerk over vrouwen werd gedacht, maar zo goed om dit boek te lezen zodat je weet wat onze voorouders hebben meegemaakt!  

Vrouwen en vrouwelijke (yin) waarden hebben in deze tijd geen plek, de éénheid van het leven en dat iedereen erbij hoort, is taboe geworden. Genieten van dat wat de Natuur voortbrengt, en daar hoort ook seksualiteit bij, het mag allemaal niet meer. De visie in deze tijd is dat de mens vooral niet zelf moet gaan denken en beslissingen moet maken, maar dat hij beheerst moet worden. De gewone burger heeft zich daarom te houden aan (kerkelijke) wetten en regels en moet een bepaalde kant opgestuurd worden, de kant van de agenda van de kerk.

Cyclisch Bewustzijn

Lineair Bewustzijn

Het denken is in de Vader-tijd ook niet meer cyclisch, het is lineair geworden. Er is een begin en er is een eind, er is een oorzaak en een gevolg. Tevens is het een opwaartse lijn; dus men denkt bijvoorbeeld dat het verleden een minder hoog niveau heeft dan het heden en dat het in de toekomst nog beter zal zijn.

Net als een cyclisch bewustzijn is een lineair bewustzijn een noodzakelijke ontwikkeling in de evolutie van de mens. De groep is belangrijk in het cyclische bewustzijn, maar jij als individueel mens bent belangrijk als het om het lineaire bewustzijn gaat. Je ziet namelijk dat je anders bent dan de persoon naast je, je ziet verschil tussen jou en de ander en daardoor kun je leren van de ander. Je kunt bijvoorbeeld leren van hoe hij zijn leven leeft en van de keuzen die hij gemaakt heeft en door te zien wie hij is, krijg je steeds meer door wat er wel of niet bij jou hoort en wie jij in diepste wezen bent.

Het rationele denken en daarmee ook uitvindingen en technieken hebben in de afgelopen honderden jaren een grote vlucht genomen. Er zit een drang in de yang-tijd om dingen te verbeteren, efficiënter of sneller te maken en ons bestaan is er daardoor veel comfortabeler door geworden.

Maar ook deze tijd kan niet eeuwig voortbestaan, op een gegeven moment schiet zo’n patriarchaat te ver door. Het wordt teveel ikke-ikke-ikke en er wordt teveel van de Natuur genomen, omdat niet meer begrepen wordt dat alles met alles verbonden is. Als je de Natuur vervuild of vanuit winstbejag je niet meer nadenkt over welke gevolgen jouw beleid of jouw handelen zouden kunnen hebben dan zul jijzelf of de generatie(s) na jou vroeg of laat de gevolgen van jouw destructieve handelingen ondervinden.

 

Omslagpunt

We zitten nu in een omslagpunt in de geschiedenis. Het patriarchaat loopt op zijn einde en vrouwelijke waarden zijn bezig aan een opgang, maar je moet een lange adem hebben, want dit soort processen kunnen zomaar eeuwen in beslag nemen.

Yin-waarden begonnen honderden jaren geleden eerst mondjesmaat terug te keren, maar nu zien we, zeker in het westen, dat vrouwen weer aardig gelijkwaardig zijn geworden aan mannen. Wereldwijd zie je dat er steeds meer ruimte voor vrouwen komt om op te komen voor hun rechten of ze beginnen hun rechten gewoon te claimen (zie op dit moment Iran bijvoorbeeld) en ook zie je dat er meer aandacht komt voor bijvoorbeeld milieu en milieuvervuiling.

Yang-waarden mogen eigenlijk ook niet te ver doorschieten, anders bestaat de kans dat we onszelf vernietigen. Maar ‘de macht’ geeft zijn riante positie niet zomaar op en we zitten nu in de laatste stuiptrekkingen van die macht, waardoor zij juist gaan verharden. Machthebbers nemen beslissingen en nemen maatregelen waar zij zich meestal zelf niet aanhouden, maar laten het volk geen keuze, die hebben te gehoorzamen. Ze zijn ook blind voor wat bepaalde regelgeving voor de burgers inhoudt, ze zien bijvoorbeeld niet wanneer het steeds moeilijker voor hen wordt om de eindjes aan elkaar te blijven knopen. Doorgeschoten yang maakt namelijk dat je je niet kunt inleven in of meeleven met anderen, want dat zijn yin-waarden. De eigen ingeslagen weg of utopie moet gevolgd blijven worden ongeacht de consequenties voor de bevolking.

 

Pluto in Steenbok

We leven dus in een bijzondere, maar doordat het bewustzijn opnieuw aan het veranderen is, ook in een chaotische tijd.

Om meer aanwijzingen over de huidige tijd te krijgen, kijken astrologen naar Pluto. Het teken waarin hij gedurende een bepaalde tijd loopt, geeft aanwijzingen over hoe de tijd ‘aanvoelt’, wat de te verwachten mentaliteit in deze jaren zal zijn en welke mogelijkheden en uitdagingen er in ons alledaagse leven te verwachten zijn.

Pluto is de langzaamste planeet in ons zonnestelsel en heeft daarmee meer impact op de tijdgeest dan de andere planeten. Hij doet 248 jaar over één ronde door de dierenriem. Van 1983 tot 1996 liep hij in Schorpioen, daarna tot 2008/2009 in Boogschutter en vanaf 2008 tot december 2024 loopt hij in Steenbok. Pluto woelt als het ware de kenmerken van het teken om waar hij op dat moment loopt.

Steenbok is een teken dat bijvoorbeeld hiërarchie in zijn pakket heeft en de boel graag wil organiseren, besturen en reguleren. Dat is wat hij wil, het zegt niet dat hij dat goed doet of dat hij dat met voor de samenleving goede bedoelingen doet of dat hij met zijn optreden misschien liever zijn eigen belang wil dienen.

Andere Steenbokthema’s zijn o.a.; soberheid, regels, wetten, protocollen, plichtsbetrachting, het nemen van verantwoordelijkheden en het willen houden van de controle. (En nog even voor de duidelijkheid; dit gaat over wat we op aarde zien gebeuren wanneer Pluto in Steenbok loopt, het zegt dus niets over de mens die met Pluto in Steenbok geboren wordt!)

  Symbool van Pluto

Symbool van Steenbok

Wanneer we de geschiedenis bestuderen dan zien we dat elke keer wanneer Pluto in Steenbok loopt machthebbers en bestuursorganen in deze tijden een bepaalde kant op willen gaan en de burger daarin weinig ruimte laten. En als ik het over machthebbers heb dan moet je dat breed zien; het kan gaan om de overheid, om instellingen, maar denk ook aan multinationals of de mensen die wellicht achter de schermen aan de touwtjes trekken.

Het kan natuurlijk zijn dat machthebbers dat vrijheidsbeperkende beleid om heel legitieme redenen moeten maken, omdat er iets aan de hand is. En wanneer de beleidsmakers in dit geval een open blik houden, eerlijk en transparant zijn en de gevolgen van hun beleid kunnen inschatten en regelmatig evalueren dan zal deze tijd nog steeds niet altijd leuk zijn, maar de meeste mensen zullen kunnen begrijpen waarom de beslissingen zo genomen worden.

Maar er schuilt in deze tijd een groot gevaar wanneer er machthebbers zijn die er eigenlijk op uit zijn om hun macht op een negatieve manier te bestendigen of uit te breiden. Zij kunnen vrijheden in tijden als deze -met harde hand- stevig inperken en mensen die (onderbouwde) kritiek hebben op het gevoerde beleid zouden op allerlei manieren tegengewerkt kunnen worden.

Bedenk dat de tijd van Pluto in Steenbok overal ter wereld voelbaar is en dat elk land anders georganiseerd is dus in het ene land kunnen de gevolgen voor de burgers heel groot zijn, terwijl in het andere land andere afwegingen gemaakt worden en er meer rekening met de bevolking gehouden wordt.

Dictatorgraden

Toen ik bezig was met mijn opleiding astrologie, het zal ongeveer in 2015 geweest zijn, hoorde ik over de tijd van Pluto in Steenbok en dat vooral wanneer Pluto in de laatste 10 graden van Steenbok gaat lopen (elk teken omvat 30 graden) het een heftige tijd zou kunnen zijn, want deze laatste tien graden van Steenbok worden ook wel de ‘dictatorgraden’ genoemd.

Ik kon mij er toen niet zoveel bij voorstellen hoe dit concreet zou kunnen uitwerken en moest aan een land als China denken waar de overheid behoorlijk dominant is tegenover haar burgers. Er was daar bijvoorbeeld toen al een soort van social creditsysteem; wanneer Chinezen door rood licht liepen of in de ogen van de overheid andere overtredingen begingen, mochten ze bijvoorbeeld niet meer met het openbaar vervoer reizen of bepaalde verzekeringen afsluiten. Ik dacht dat het daar weleens vele tandjes erger kon gaan worden, wanneer Pluto in die laatste 10 graden aan zou komen en dat de overheid nog meer greep op de bevolking zou krijgen. Maar ik kon mij echt niet voorstellen wat er in Nederland zou kunnen gebeuren wanneer Pluto in die dictatorgraden zou gaan lopen.

In december 2022 staat Pluto op 26 graden in Steenbok

 

Sinds 2018 loopt Pluto in die dictatorgraden en wat hebben we gezien?  

De overheid heeft de afgelopen jaren beslissingen genomen die de vrijheden van de burger enorm ingeperkt heeft. Er zijn lockdowns geweest en de overheid bepaalde hoeveel mensen je op bezoek mocht hebben en er kwamen zelfs QR-codes. Het gaat er hierbij niet om of je het ermee eens bent of niet, het gaat erom dat er vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen genomen zijn en dat past dus helemaal binnen het betekenisveld van Steenbok.

We zitten (nu is het december 2022) nog ongeveer twee jaar in dit tijdbeeld, al zal Pluto vanaf maart 2023 heen en weer bewegen op de grens met het teken Waterman en af en toe die grens overgaan, waardoor we als het ware even aan die komende nieuwe periode van Waterman kunnen 'ruiken'. Vanaf eind december 2024 is het huidige Steenbok-tijdbeeld dan toch echt voorbij en zal Pluto tot 2044 in Waterman blijven en langzaamaan zal er een heel nieuwe mentaliteit voelbaar worden. Waterman is een anti-autoritair en vrijheidslievend, maar ook utopisch teken, we krijgen dus met heel andere thema's en een andere energie te maken.

Mocht je meer willen weten over Pluto in Steenbok, luister dan naar het radio-interview dat begin 2021 is afgenomen. Daarin vertel ik ook iets over het voor astrologen bijzondere jaar 2020 waarin er een aantal zeldzame astrologische samenstanden te zien waren.

Op weg naar evenwichtiger tijden

We leven in spannende en fascinerende tijden, aan de ene kant vindt er wereldwijd een hele grote beweging plaats van een omslag van het yang-denken (het lineaire denken dat de afgelopen duizenden jaren domineerde) naar het steeds meer een plek krijgen van yin-waarden en de bewustwording dat het Leven ook cyclisch is: er is een zomer, maar er komt ook een winter aan. Symbolisch gezien kun je ook zeggen dat tijden van overvloed vroeg of laat overgaan in tijden van schaarste, waarna er weer tijden van overvloed komen.

We bewegen ons nu naar meer evenwicht tussen yang en yin, waardoor ik denk dat er betere tijden voor ons in het verschiet liggen.

Symbool van oneindigheid

 

Maar we zijn daar nog niet helemaal, de oude garde wil zijn positie nog niet opgeven en trekt de teugels aan. Ook al weet je dat ze het uiteindelijk niet gaan redden, we zijn wel onderhevig aan hun grillen. Daarnaast zitten we tot het einde van 2024 met Pluto in de dictatorgraden. Heftig dus. Maar positief gezien is het wel een tijd waarin de modder naar de oppervlakte kan komen en waarin steeds meer mensen doorkrijgen dat machthebbers het misschien niet altijd het beste met hen voor hebben, maar er zitten voor de macht of voor eigen gewin. Maar bedenk je dat alles wat machthebbers doen of verborgen willen houden, vroeg of laat aan het licht komt of niet meer werkt, burgers gaan erdoorheen prikken en zullen het niet langer pikken dat er geen rekening wordt gehouden met hun noden en wensen.

Ik zou tegen je willen zeggen: Spreek je uit, blijf staan en houd moed wanneer je het op dit moment niet zo makkelijk hebt. De tijden zullen vanzelf veranderen, heb vertrouwen en besef dat we op weg zijn naar een nieuw en meer evenwichtig bewustzijn. Het zal een bewustzijn zijn waarin je als individu mag zijn wie je bent en waarbij tevens het grotere geheel in de gaten wordt gehouden, we krijgen steeds meer door dat in feite alles met alles samenhangt en met elkaar verbonden is...

 

Bronnen en aanraders:

* The Goddesses and Gods of Old Europe, geschreven door Marija Gimbutas

* De Kelk en het Zwaard, geschreven door Riane Eisler

* https://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

* https://nl.mahnazmezon.com/articles/science/wheat-domestication.html

* https://www.annine-pansophia.nl/vaderland/vaderland-verschillen/

* "En de man zal heersen...", geschreven door Jacob Slavenburg

* Documentaire over de archeologe Marija Gimbutas 'Signs out of Time':

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.